Soita meille - 0500 484 477

  

Missio ja visio

Arvovalmennuksella kasvunvaraa ja kilpailuetua

Setti.pro-konsepti käynnistyy luennolla, mutta niin toivottaessa siihen kuuluvat konsultointi, henkilökohtaiset sparraavat tapaamiset, luennot, fasilitoinnit ja erilaiset koulutukset.

Missiomme on auttaa sinua näkemään mahdollisuus mahdottomassa. Ajattelussamme keskiössä on aina ihminen – kiinnostava, jännittävä, aito ja raudanluja ammattilainen, joka yhteistyössä muiden kanssa pystyy mihin tahansa.

Haluamme tarjota luennon arvoista lähtevästä muutoksen mahdollisuudesta. Puheenvuoron, jonka avulla yritys, sen koosta tai toimialasta riippumatta, oivaltaa täysin uudella tavalla oman kasvunvaraansa.

Oman ytimen ymmärtämällä synnytetään ylivertaista ja erottuvaa kilpailuetua, jonka asiakkaat erottavat sen ainutlaatuisuudellaan muista vaihtoehdoista.

Kick off-luento käynnistää kuulijakunnan arvojen positiiviselle kehityksen muutokselle. Muutokselle,  joka haastaa ja kyseenalaistaa olemassa olevia totuttuja prosesseja. Samanaikaisesti se avaa polkuja kehityksen uusille reiteille, joille on mittava tilaus tässä hetkessä.

Avainroolissa on jatkuva kehittäminen. Pienikin askel saattaa muodostua merkittäväksi, mutta joskus murroksessa asioita ei voi tehdä pienin parannuksin. Joskus tarvitaan iso käännös, jossa kaikki pitää osata ajatella uusiksi.

Missiomme on auttaa sinua näkemään mahdollisuus mahdottomassa

Ajattelussamme keskiössä on aina ihminen – kiinnostava, jännittävä, aito ja raudanluja ammattilainen, joka yhteistyössä muiden kanssa pystyy mihin tahansa.

Kartoituksessa tarkastellaan realistisesti lähtötilanne, missä yritys/yrittäjä on tällä hetkellä. Ainoastaan rehellinen lähtökohta-analyysi mahdollistaa sen, että kehitys synnytetään kantavalle pohjalle.

Kartoituksessa tarkastellaan ne asiat, jotka ovat hyvin ja pyritään huomioimaanne osa-alueet, joissa tarvitaan kehittämistä. Nimi seitti.pro syntyy juuri tästä – millainen on seitti, mikä yrityksellä on ja mikä on tavoitteena tulevassa?

Kartoitus auttaa yritystä näkemään useita eri reittejä edetä ja havaitsemaan useita toimivia ratkaisuja, joka synnyttää kokeilevaa kulttuuria ympärille.

Tässä kokeiluihin rohkaisevassa, positiivisessa ilmapiirissä saadaan aikaan enemmän: kun keskitytään onnistumisiin epäonnistumisten sijaan eikä epäonnistumisen hetkellä haeta syyllistä vaan toimivampaa tapaa tehdä asioita, saavutamme enemmän. On tärkeää pilotoida nopeasti ja sen jälkeen skaalata volyymilla.

 

Coaching

Coaching eli valmennus on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa autamme yritystä ja siellä työskenteleviä tiedostamaan kunkin omia vahvuuksia sekä toteuttamaan asetettuja tavoitteita.

Coahingia voi hyödyntää useissa erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi kehitettäessä uusia asioita. Valmennuksessa voidaan huomioida erilaisia painopisteitä, joko henkilökohtaisia tai ammatillisia tai liiketoimintaan liittyviä näkökulmia.

Coaching on tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen menetelmä, joka auttaa henkilöitä itse oivaltamaan ratkaisuja ja viemää asioita itseohjautuvasti eteenpäin. Keskeinen elementti coachingissa on kysymykset, joihin esitetyt vastaukset edistävät oppimista sekä asioiden ratkaisemista ja toteuttamista.

Kysymysten lisäksi oleellista on arvostava kohtaaminen, läsnäolo ja  kuuntelu, sekä aito dialogi ( joka mahdollistaa reflektion).

Coaching ei perustu siihen, että tarjotaan valmiita neuvoja tai ratkaisuja, vaan tuetaan ja haastetaan yritystä ja/tai yksilöä löytämään parhaat toimintatavat kuhunkin tilanteeseen.

Menetelmänä coaching on ratkaisukeskeinen, tulosorientoitunut ja systemaattinen vuorovaikutussuhde, jonka taustalla vaikuttavat lukuisat tieteenalat ja teoriat.

Reflektio

Kokemuksia ja opittua on hyvä pohtia yhdessä ja peilata suunniteltuun. Reflektio on prosessi, jossa aktiivisesti tarkastellaan ja käsitellään uusia kokemuksiaan, jotta voidaan konstruoida uutta tietoa tai uusia näkökulmia yrityksen aikaisempiin tietoihinsa.

Reflektiivisesti toimiva yritys on jatkuvassa, joustavassa ja monitasoisessa, vuorovaikutuksessa sekä ympäristönsä että ”itsensä” kanssa.

Reflektiossa jaa reflektiivisessä toiminnassa tarvitaan luottamuksen ilmapiiriä, empatiataitoja ja kykyä nähdä asioita toisen ihmisen toimenkuvan näkökulmasta.

Useat erilaiset kehitysprojektit koskevat samaa henkilöstöä, joten kun tehdään muutosjohtamisohjelmia, olisi tärkeää huomioida, että päivittäisen tekemisen ja arjen näkökulmasta erilaiset kehittämisprojektit pitäisi nivoa yhteen.

 

Workshop

Vanhat tavat jarruttavat ajatteluamme, ellemme alinomaa haasta omaa ajatteluamme.

Emme välttämättä tunne emmekä ymmärrä omassa osaamisessamme piileviä mahdollisuuksia, minkä myötä emme välttämättä osaa hyödyntääkään niitä. Työt eivät tulevaisuudessa ole helpottumassa, joten nykyisiä resursseja olisi opeteltava hyödyntämään tehokkaammin.

Workshopissa rakennetaan prosessille sopivia pieniä tiimejä, jossa ihmisten välinen sosiaalinen etäisyys jää mahdollisimman pieneksi, mutta joissa on vapautunut tunnelma. Tässä ennakkoluulottomassa ajattelumallissa voidaan puhua asioista suoraan ja ihmiset kykenevät työskentelemään yhdessä asetetun päämäärän eteen – ja syntyy tuloksia.

Workshop voi olla myös alustana toteuttaessa ryhmäcoachingia.

Yhteenveto ja pohdinta

Mitä tehdään seuraavaksi?

Wrap up ei tarkoita sitä, että asiat jäävät siihen, vaan siinä tarkastellaan, kuinka ja mitä
yrityksessä tehdään seuraavaksi positiivisen kehityksen jatkumiseksi.

  


Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy – Viljontie 1, 21570 Sauvo – y-tunnus 0602290-5
 050 434 2413     www.oikia.fi
Tietosuojaseloste - Verkkosivut Opiferum Oy